Зареждам...
Ресурси
  Екипът на Регионален център-Варна осигурява  допълнителна подкрепа както на децата със специални образователни потребности и техните родители, така  и на учителите в училищата и детските градини, които работят с децата и учениците на ресурсно подпомагане.

  Ето защо изградихме тази страница от която всеки, който има интерес, може да ползва публикуваните материали по своя преценка.
  НАЛИЧНИ РЕСУРСИ
  Нормативна база и  документи
 
  Етичен кодекс за работа с деца, може да прочетете  
тук.
 
   Закон за предучилищното и училищното образование, може да прочетете
тук.
 
   Наредба за приобщаващото образование, може да прочетете
тук.

  Правилник за дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, може да прочетете  тук.
 
  Типова длъжностна характеристика на ресурсните учители, може да прочетете тук.
 
  Конвенция на ООН за правата на детето. Прочети  
тук.

  Приобщаващо образование: Процедура VII клас тук. Заявление VII клас тук. Карта за оценка  тук. 

Документи, които препоръчваме: План за допълнителна подкрепа тук.  План за обща подкрепа тук. Карта за оценка тук. Заявление за отлагане от първи клас тук.