Зареждам...

За да отидете в новият сайт на РЦПППО-Варна, използвайте следният линк: 
https://rcvarna.com/
  


Телефон за контакт:

+359  884 644 160

 Директор: Марияна Пантелеева


 

Алгоритъм за обучение в електронна среда от разстояние
при РЦПППО –Варна 
 

Предоставяне на информация в изпълнение на Правилника за устройството и дейността на РЦПППО - Варна за:

- децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детските градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 и 39 от Закона за предучилищното и училищното образование на територията на съответната област (чл. 24 на Правилника);

- децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и в центрове за специална образователна подкрепа на територията на съответната област;

- ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности на територията на съответната област;

- всички помощници на учителя на територията на област Варна.
 

В срок до 13.11.2020 г. е необходимо да попълните информацията на следните линкове
 

За детски градини и училища: https://forms.gle/3t6BbtDGJnmvQevx8

За СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ : https://forms.gle/fcnnHBSFijBXfhXWA

За ЦСОП - Варна: https://forms.gle/hpBY89pkKmVCZTXh8

За ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Кривня: https://forms.gle/ZyjFt8ebcGznsFBZ9


 

 
  График на консултациите (Ресурсни учители, логопеди, психолози,слухово речев рехабилитатор) за учебната 2020/2021 година:
https://rcvarna.org/assets/userfiles/2020/Графици/sndt21f.pdf

https://rcvarna.org/assets/userfiles/2020/Графици/sndt501f.pdf

 

https://rcvarna.org/assets/userfiles/2020/Графици/sndt32e6.pdf

https://rcvarna.org/assets/userfiles/2020/Графици/sndt9fcc.pdf

https://rcvarna.org/assets/userfiles/2020/Графици/sndt5cc1.pdf


 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Варна е приемник на Ресурсен център Варна за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, който е създаден със заповед на Министъра на образованието и науката през месец септември 2006 г. Преобразуването е осъществено със заповед на Министъра на Образованието от 01.08.2016г. с влизане в сила на ЗПУО. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ( РЦПППО ) е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието. Регионалният център осъществява дейности в съответствие с държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, като подпомага процеса на приобщаване и социализиране на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) в общообразователна среда. Децата със СОП изпитват затруднения в постигането на държавните образователни изисквания за съответния клас и степен на образование като причина за това е едно от следните състояния: сензорно увреждане (зрително или слухово), физическо увреждане, умствена изостаналост, множествено увреждане, както и затруднения в обучителния процес (дислексия, дисграфия, дискалкулия). Процесът на общуване и обучение при тях е затруднен в сравнение с повечето деца на същата календарна възраст. Ето защо те се нуждаят от допълнителна помощ, която се осъществява от екип специалисти – ресурсни учители (специални педагози), логопеди и психолози. Специалистите на Регионален център - Варна подпомагат приобщаването на децата и учениците със СОП в образователната и социалната среда чрез провеждане на корекционно-терапевтична дейност с тях, консултации с родители и учители, консултации с педагогически екипи, осъществяване на дейности, съдействащи за пълноценното включване на тези деца и ученици в обществения живот.
05 окт
Внимание! Местонахождението на РЦПППО - Варна официално е...
Прочети още
21 сеп
Национална асоциация на ресурсните ъчители (НАРУ) и...
Прочети още
01 сеп
Във връзка с извънредното положение от епидемията, влизат в...
Прочети още
Начало
За да отидете в новият сайт на РЦПППО-Варна, използвайте следният линк:  https://rcvarna.com/    Телефон за контакт: +359  884 644 160  Директор: Марияна Пантелеева   Алгоритъм  за обучение в електронна среда от разстояние при РЦПППО –Варна   ...
За нас
С благодарност към благородния жест на колектива на РЦПППО Варна, за мисията на лекаря! "Даскал и Доктор се пише главна буква!" Поклон и респект, колеги!