Зареждам...
Екип

  Екипът на Регионален център-Варна се състои от  високо квалифицирани специалисти в сферата на специалното  образование, психология, логопедична терапия и оказване на допълнителна подкрепа на процеса на приобщаване на ученици със специални образователни  потребности.
 
   ДИРЕКТОР – Марияна Пантелеева
Директорът на Регионален център-Варна ръководи и  контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите специалисти в  центъра. 
 
  РЪКОВОДЕН СЪСТАВ  може да видите от
тук.
 
  РЕСУРСНИ  УЧИТЕЛИ може да видите от
тук.
Центърът разполага с екип от ресурсни учители, които  имат бакалавърска и/или магистърска степен по специална педагогика. Много от  тях имат дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни  потребности.  Освен корекционна и  обучителна дейност ресурсните учители имат и поддържаща роля в процеса на  комуникация в самото семейство. Това включва стимулиране на познавателното  развитие, следване на специфичните интереси на всяко дете и семейство и  предлагане на дейности, които развиват умения за учене и усвояване на нов  стимулен материал. Ресурсните учители участват в адаптирането на учебните материали и средата в училище и детската градина, за да се постигне максимално приобщаване на децата и учениците. Някои от ресурсните учители участват като консултанти при  провеждането на държавните зрелостни изпити и външно оценяване на ученици със специални  образователни потребности. 

  ПСИХОЛОЗИ може да видите от
тук.
Екипът от психолози включва висококвалифицирани  специалисти в сферата на детската и специална психология, които имат опит в  работата с деца със специални образователни потребности. Прилагат диагностични,  консултативни и корекционни методи на работа. В момента в Регионален център-Варна работят психолози, които обслужват цялата област Варна.
 
  ЛОГОПЕДИ може да видите от
тук.
Екипът от логопеди са висококвалифицирани специалисти  в езиково-говорното развитие. Прилагат диагностични, консултативни и  корекционни методи на работа. В момента в Регионален център-Варна работят логопеди, които обслужват цялата област Варна.
 
  СЛУХОВО-РЕЧЕВ РЕХАБИЛИТАТОР  може да видите от
тук.
Слухово-речевият рехабилитатор подпомага обучението на децата и учениците с намален слух  чрез различни специализирани методики и помощно технически средства. 
 
  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ може да видите от
тук.

Вълнуващо и тържествено празничното шествие за 24 май, в което се включихме за първа година, снимка може да се види от тук.

На официалния прием при президента за 24 май бяха удостоени с покана и присътстваха наши изявени представители - Венетка Стоянова - старши ресурсен учител и Станка Ангелова - слухово-речев рехабилитатор. Снимка може да се види от тук.